KBDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka jest podmiotem celowym powołanym w celu uczestnictwa w projektach inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom.
Adres Spółki: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa
Tel./Fax. +48 58 670 60 55; e-mail: sekretariat@kbdom.eu
NIP 5562737659, REGON 340911089 Kapitał zakładowy:5000,00 zł; Kapitał wpłacony:5000,00 zł
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000386446. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
KBDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością